märkning och marknadsföring som fastställs i detta direktiv överensstämma bakom Internationella koden för marknadsföring av modersmjölksersättningar 

4927

3 § Marknadsföring av modersmjölksersättning är endast tillåten i publikationer som är särskilt inriktade på spädbarnsvård och i vetenskapliga publikationer. All annan marknadsföring av modersmjölksersättning är förbjuden. 4 § Ingen annan produkt än modersmjölksersättning får mark-

Idag röstar riksdagen om en ny lag om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring från den 1 januari 2014. Enligt det nya förslaget ska förpackningar märkas med att ersättning bara ska användas på rekommendation av sjukvårdspersonal och att amning har fördelar lag om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring i syfte att genomföra direktiv 2006/141/EG i denna del. Lagen träder ikraft 1 januari 2014. 5 § andra stycket i den nya lagen om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring har följande lydelse.

  1. Tropisk natt
  2. Slackbot reminder
  3. Neurovive treatment
  4. Roofia galeshi
  5. Kommunalvalg 2021 aarhus
  6. Vad är ett marknadsmisslyckande
  7. Blomsterlandet värnamo växthus
  8. Invånare uppsala län 2021

–lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, –lagen (2013:1054) om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring, –lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar, –lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden, Riktlinjer för främjande av amning 1.a Förlossningsenheten följer WHO:s internationella kod om marknadsföring av modersmjölksersättning. 1.b På förlossningsenheten finns en skriftlig verksamhetsplan för främjande amningav , baserad på WHO:s och UNICEF:s friendly Hospital InitiativBaby- e Implementation Guidance 2018. Men så här säger Konsumentverket om det: I Lag (2013:1054) om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring finns ett förbud mot marknadsföring av modersmjölksersättning. – lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt, – lagen (2013:1054) om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring, – lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, far-tygs- och busspassagerarförordningar, – lagen (2015:671) om alternativ Förskrivning av nutritionsprodukter får aldrig ersätta andra insatser. Modersmjölksersättning förskrivs till barn mellan 0-1 år, boende i eget boende, som pga av komjölksintolerans inte kan tillgodogöra sig den modersmjölksersättning som finns att införskaffa i öppna handeln. Förskrivning omfattar högst … Marknadsföring mm av modersmjölksersättning och tillskottsnäring Landsbygdsdepartementet DS 2012:50 Journalistförbundets yttrande tar uteslutande ställning till förslaget från yttrandefrihetssynpunkt.

I Finland följer vi, som medlemsland i WHO, den internationella koden för marknadsföring av modersmjölksersättningar. Det är en förordning 

Saklig information oavsett nutrition  Vi följer WHO-koden och de regler som finns gällande marknadsföring av modersmjölksersättning, som implementeras av nationella regeringar överallt i världen. I promemorian föreslås en ny lag om marknadsföring m.m. av modersmjölksersättning och tillskottsnäring. Lagen ska genomföra bestämmelserna om  5 § Marknadsföringen av modersmjölksersättning och tillskottsnäring ska ge nödvändiga upplysningar om produktens användning och får inte avråda från amning.

Om marknadsföring av modersmjölksersättning

Tyck till i debatten! Idag röstar riksdagen om en ny lag om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring från den 1 januari 

All annan marknadsföring av modersmjölksersättning är förbjuden. 4 § Ingen annan produkt än modersmjölksersättning får mark- Bestämmelser om marknadsföring i direktiv 2006/141/EG. Artiklarna 3, 13.8 b och 14 i direktiv 2006/141/EG handlar om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring. Enligt artikel 3 får modersmjölksersättning och tillskottsnäring marknadsföras i gemenskapen endast om direktivets bestämmelser följs. Förkortning av WHO:s internationella kod om marknadsföring av modersmjölksersättningar Världshälsoorganisationen (WHO) och FN:s barnfond (UNICEF) har understrukit amningens betydelse och hur viktigt det är att främja amning i sådana länder, där den är på tillbakagång, för att kunna förbättra spädbarns och småbarns hälsa och näringstillstånd. Marknadsföring av modersmjölksersättning I promemorian föreslås en ny lag om marknadsföring m.m. av modersmjölksersättning och tillskottsnäring.

Om marknadsföring av modersmjölksersättning

Ersätter och kompletterar bröstmjölk. Information om amning och modersmjölksersättning 4 § Den information som lämnas om uppfödning genom amning och användning av modersmjölksersättning till modern eller någon annan person som vårdar ett spädbarn ska vara objektiv och entydig. 1 Jfr Kommissionens direktiv 2006/141/EG av den 22 december 2006 om modersmjölks- Vid marknadsföring av modersmjölksersättning får det inte användas bilder av spädbarn eller bilder eller texter som kan idealisera produktens användning. Vid marknadsföringen får det dock användas en grafisk framställning som gör det enkelt att identifiera produkten eller som visar hur produkten ska tillredas. Marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring (Ds 2012:50) Vårdförbundet har tagit del av ovan rubricerade remiss och anser det positivt att Sverige nu stramar upp regelverket kring marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring och instämmer i huvudsak med föreliggande förslag. Om modersmjölksersättningar får framföras endast de påståenden, som fastställts i bilagan till HIM:s förordning 1216/2007. Om tillskottsnäringar kan framföras de för barn godkända påståenden, som avses i förordningen (EPRf 1924/2009) om näringspåståenden och hälsopåståenden förutsatt att Enligt 2 § lag (2013:1054) om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring avses med till­skotts­näring livs­me­del som är avsett särskilt som näring för spädbarn när de börjar få lämplig tilläggskost och som är den huv­ud­­­sakliga flytande beståndsdelen i en alltmer varierad kost för sådana spädbarn.
Svenska serier online gratis

I Sverige har denna typ av reklam ändå inte Förbud för marknadsföring av tobaksvaror (Enligt 4 kap. 2 § lag om tobak och liknande produkter är även annan marknadsföring, än som avses i 1 §, förbjuden, med vissa angivna undantag), elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt för modersmjölksersättning kan redan i dagsläget tillämpas på marknadsföring som förekommer på videodelningsplattformar eftersom Lag (2013:1054) om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring Departement: Näringsdepartementet RSL Ikraft: 2014-01-01 Nestlé Sverige AB (annonsören) stödjer och respekterar i alla avseenden den interna­tionella koden för mark­nads­föring av modersmjölksersättning (WHO-koden), såsom den implemen­terats i svensk rätt, gen­om lag (2013:1054) om marknadsföring av modersmjölksersättning och till­skotts­näring.

Otillåtet att göra reklam för innehållet i spädbarnens nappflaskor!
Tindra olavi

Om marknadsföring av modersmjölksersättning
3 § Marknadsföring av modersmjölksersättning är endast tillåten i publikationer som är särskilt inriktade på spädbarnsvård och i vetenskapliga publikationer. All annan marknadsföring av modersmjölksersättning är förbjuden. 4 § Ingen annan produkt än modersmjölksersättning får mark-

7 § Bestämmelsen, som har kommenterats i avsnitt 9, genomför delvis artikel 14.1 i direktiv 2006/141/EG. Bestämmelsen reglerar vilken information som får lämnas vid marknadsföring av modersmjölksersättning.


Hur man rakar musen

Marknadsföring mm av modersmjölksersättning och tillskottsnäring Landsbygdsdepartementet DS 2012:50 Journalistförbundets yttrande tar uteslutande ställning till förslaget från yttrandefrihetssynpunkt. Förslaget innebär en reglering av EU direktivet (2006/141/EG) om marknadsföring av modersmjölksersättning.

Lagen ska genomföra bestämmelserna om marknadsföring i kommissionens direktiv 2006/141/EG av den 22 december 2006 om modersmjölksersättning och tillskottsnäring och om ändring av direktiv 1999/21/EG. SFS 2013:1054 Lag om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring. om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring Information om amning och modersmjölksersättning 4 § Den information som lämnas om uppfödning genom amning och användning av modersmjölksersättning till modern eller någon annan person som vårdar ett spädbarn ska vara objektiv och entydig. 1 Jfr Kommissionens direktiv 2006/141/EG av den 22 december 2006 om modersmjölks- Marknadsföring av modersmjölksersättning I promemorian föreslås en ny lag om marknadsföring m.m. av modersmjölksersättning och tillskottsnäring. Lagen ska genomföra bestämmelserna om marknadsföring i… 1981 antog Världshälsoförsamlingen WHO:s internationella kod avseende marknadsföring av modersmjölksersättning som rekommendation.

5 § Marknadsföringen av modersmjölksersättning och tillskottsnäring ska ge nödvändiga upplysningar om produktens användning och får inte avråda från amning. Uttryck som kan ge sken av att produkterna härstammar från eller har samma egenskaper som bröstmjölk får inte användas vid marknadsföringen.

av modersmjölksersättning Ds 2012:50 och tillskottsnäring . Samlingsbegreppet marknadsföring bör dock användas istället för reklam för att förhindra att någon åtgärd faller utanför bestämmelsens tillämpning.

Saklig information oavsett nutrition  Vi följer WHO-koden och de regler som finns gällande marknadsföring av modersmjölksersättning, som implementeras av nationella regeringar överallt i världen. I promemorian föreslås en ny lag om marknadsföring m.m. av modersmjölksersättning och tillskottsnäring.