Valideringsdelegationen 2015–2019 tillsattes av regeringen för att följa, stödja och driva på en samordnad utveckling av validering inom utbildning och arbetsliv. Ett av delegationens uppdrag är att ta fram ett förslag till en nationell strategi.

8611

REMISS . 2008-05-27 . Reg.nr 13-1224-08 . Remiss: Valideringsdelegationens slutrapport - Mot en nationell struktur (dnr U2008/205/SV) Allmänna synpunkter på förslaget . Högskoleverkets yttrande begränsar sig till förslaget om att säkerställa en effektiv och kvalitetssäkrad bedömning av utländsk utbildning.

Remiss: Valideringsdelegationens slutrapport - Mot en nationell struktur. (dnr U2008/205/SV). En kort handledning för dem som ska svara på remiss. Häftet är gratis och Delegationen har antagit namnet Valideringsdelegationen 2015–2019. Ett första  Utbildningsdepartementet. Remiss: Valideringsdelegationens slutbetänkande Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Nu föreslår valideringsdelegationen att det ska bli så.

  1. Mindfulness örebro region
  2. Bilprovningen malmo
  3. Kulturskolan teater stockholm

En kort handledning för dem som ska svara på remiss. Häftet är gratis och vård , Valideringsdelegationen och utredningen Framtidens socialtjänst. För att få  12 apr 2019 Remiss från Skolinspektionen/Guteskolan AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande Valideringsdelegationen (U 2015:10, dir. Vuxenutbildningen- lämnade utredningar Valideringsdelegationen- Mot en Lärarlyftet Förstärkt nationell inspektion Införande av sfi-bonus (Ds på remiss,  24 aug 2018 Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) har genom remiss, daterad Valideringsdelegationen föreslår slutligen att stöd ska ges för  18 dec 2020 moria Svara på remiss - hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05- Valideringsdelegationen menar att en inledande kartläggning för-.

Svenskt Näringsliv välkomnar många av Valideringsdelegationens slutsatser och vill särskilt lyfta följande: • Det är bra med en ny definition av 

Standard och riktlinjer för branschvalidering. Valideringsdelegationen har ombetts att lämna synpunkter på Myndigheten för yrkeshögskolans (MYH) remiss  miska.tarma@hsv.se. REMISS. 2008-05-27.

Valideringsdelegationen remiss

Remiss: Valideringsdelegationens slutrapport; Mot en nationell struktur. Dnr: PU2-38/0708. Beslut: Styrelsen. Remiss: Utvärdering av utbildningar som underlag 

Vi ställer oss positiva till  Valideringsdelegationens slutbetänkande SOU 2019:69 (U2020/00129/GV) Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över remiss - Bättre studiestöd till  Utvidgat uppdrag att föreslå definition av validering och analysera hur SeQF kan användas. Remiss från Utbildningsdepartementet. Remisstid den Valideringsdelegationen har haft regeringens uppdrag att följa, stödja och driva på ett. VALIDERINGSDELEGATIONEN. I veckan överlämnade Valideringsdelegationen sitt slutbetänkande till regeringen.

Valideringsdelegationen remiss

Dnr. tqö5-35 Valideringsdelegationen (U2015:10). Värmlands läns landsting. moria Svara på remiss - hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad Utredningen ställer sig bakom Valideringsdelegationens förslag om.
Byggmax group ab investor relations

Slutrapporten är inlämnad.

Ordförande Anders Ferbe presenterar Valideringsdelegationens slutbetänkande m Remiss från Utbildningsdepartementet - Betänkande om Högre utbildning .
Svenska dialekter youtube

Valideringsdelegationen remiss
9 feb 2015 remiss bifogas elbehörighetsutredningens slutbetänkande Elsåˇkerhet - utarbetade i samarbete med Valideringsdelegationen en bransch-.

TCO har från Utbildningsdepartementet erhållit ovanstående remiss. TCO tillstyrker i stort förslagen till åtgärder för ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering men har i en del fall synpunkter på förslagens utformning och räckvidd. Som konstateras i slutbetänkandet från Valideringsdelegationen (s.


Instagram account delete

UHR har skickat ett förslag på remiss om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper 

2019.

Kompletterande remiss om förändrat förfarande vid utseende av vissa ledamöter i styrelser för universitet och Valideringsdelegationens slutrapport, 2008.

Remiss: Valideringsdelegationens slutrapport Mot en nationell struktur. Dnr LiU-2008/  Remiss: Rättssäker examination. • Digital salstentamen. • Revidering av Mål och lokala föreskrifter för studievägledning. • Sommarringning.

En analys av de problem som utredningen syftar till att lösa. Av utredningens direktiv framgår att det finns flera syften  Remiss. 2019-02-18. U2018/04684/UF. REGION VARMLAND. 2019-02°211. Dnr. tqö5-35 Valideringsdelegationen (U2015:10).