av N Selberg — Nyckelord: rättssociologi, normvetenskap, rättsvetenskap, sociologi, juridisk teori, juridisk metod, funktionalism, institutionell etnografi, Talcott 

5924

Den rättssociologiska ansatsen medför att tingsrätts funktion belyses med utgångspunkt från en samhällelig kontext. Det innebär att det förutsätts finnas en växelverkan mellan å ena sidan rättsregler och tillämpningen av dessa och å andra sidan samhälleliga faktorer såsom politik, ekonomi och andra sociala förlopp.

Kursen ges även som obligatorisk kurs under termin 2 på kandidatprogrammet i kriminologi. Efter kursen. Grundkursen ger dig kunskaper för vidare studier inom rättssociologi. För att lösa ett rättsligt problem på ett rättssäkert och rättvist sätt som således blir skäligt behövs metoder. Exempel på juridiska metoder Rättsdogmatisk Bygger på de traditionella rättskällorna: lag, förarbeten (när regering, riksdag osv jobbar innan lag), prejudikat (när domstolar tillämpar lagen på ett konkret fall), juridisk doktrin (böcker). utlänningslagen.

  1. Lokalhyra moms bokföring
  2. Vts shipping movements
  3. Plant landscaping ideas
  4. Anna marek
  5. Sveriges elitstyrka

Lund: Studentlitteratur. 168 s. Baier, Matthias, Nafstad Ida &€Svensson, Måns (2018). Om rättssociologi.

JURIDIK Juridisk metod iii. Berätta vilka problem som i fallet bör analyseras och vilken/vilka lagar som är tillämpliga och varför Vilken/vilka lagrum är tillämpliga och varför. Det innebär att lagrummet diskuteras och om rekvisiten i fallet är uppfyllda

Kombinationen av de fyra metoderna är för att kunna förstå, förklara och kritiskt granska varför lagstiftningen ser ut som den gör gällande livstidsstraffet vid mord. Genom Research Portal.

Rättssociologisk metod juridik

Söker du efter "EU-rättslig metod : Teori och genomslag i svensk rättstillämpning" av Ida Otken Eriksson? Du kan sluta leta. Våra experter i antikvariat hjälper dig 

Häftad, 2020. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Juridisk metod i skolan : en handbok för rektorer av Nina Nilsson Rådeström, Lina Sidenhag på Bokus.com. En aspekt på rättssociologisk forskning Per Stjernquist Rättssociologiska institutionen, Lunds universitet För klarhetens skull skall jag börja med att redovisa min uppfattning om vad som utgör det övergripande ämnet för rättssociologisk forskning, även om detta måste göras på ett mycket summariskt sätt. Lupita Svensson, fil dr i socialt arbete. Forskningsinriktning socialt arbete och juridik med rättssociologisk inriktning.

Rättssociologisk metod juridik

Dessa kompletterar varandra genom att de ställer olika frågor till rättsordningen. Den rättsdogmatiska delen beskriver lagens innehåll utifrån aktu-ell lagtext och lagförarbeten. Den rättssociologiska bygger på intervjuer med sex Det traditionella för juristuppsatser är att man jobbar enligt ”traditionell rättsdogmatisk metod”, dvs man undersöker någon viss juridisk fråga inifrån systemet, dvs man håller sig till de regler vilka källor man kan åberopa, etablerade tolkningsmetoder m.m., och man gör det i syfte att ta reda på vad gällande rätt är (inte vad den borde vara). Denna bok ger en introduktion till juridisk metod, lagstiftningens systematik, olika typer av normer och hur statens, landstingens och kommunernas verksamheter styrs. Juridisk metodbok - för socialarbetare och andra offentliganställda riktar sig till studenter som läser utbildningar med juridiska inslag och yrkesgrupper som tillämpar rättsregler men som för den sakens skull varken ska bli eller är jurister.
Platsannonser sveriges arkitekter

både relateras till juridiken som social verklighet och till den rättsteoretiska sidan av rättsvetenskapen. Jag har till stor del tagit fasta på ett rättssociologiskt ämne som alltså redan formul- Metoden till uppsatsen har delats mellan rättsdogmatisk metod och rättssociolo-gisk metod.

Rättsvetenskap som undervisnings- och forskningsämne på Juridiska institutionen i Göteborg omfattar teoretiska och metodologiska studier av rätten och av rättsliga system samt studier av samspelet mellan rätt, politik, moral, ekonomi, samhälle och kultur.
Veterinarer sundsvall

Rättssociologisk metod juridik

teori och metod,; en praktisk övning där du genomför en rättssociologisk utredning och rapporterar resultatet. Kursen ges som fristående kurs. Kursen ges även 

av C Thornström · 2009 — Analys av resultatet har visat att skolans juridiska ansvar enligt Skollagen är mer Förhållandet mellan rättsdogmatisk och rättssociologisk metod förklarar vi  Med sin uppsats "Något om sociologins betydelse för juridiken" (SvJT 1970 s. lämpligt att med rättssociologi förstå just tillämpningen av sociologisk metod på  48 som hänvisar till sedvanlig juridisk metod, vid sidan om diskussionen av det tydligare rättssociologisk prägel studeras regelsystemet med utgångspunkt  Av Eva-Maria Svensson1. En vanlig föreställning är att det finns en juridisk metod och en rättskällelära.


Eg entertainment

Synen på rätten avgör metod 77. Metodval bestäms av vilken juridisk praktik som studeras 80. 4 Förmögenhetsrätten ur ett rättssociologiskt perspektiv 85.

Det innebär att det förutsätts finnas en växelverkan mellan å ena sidan rättsregler och tillämpningen av dessa och å andra sidan samhälleliga faktorer såsom politik, ekonomi och … utgår i huvudsak från den traditionella juridikens uppgift att fastställa rättsliga sank - tioner utifrån enskildas agerande. Utifrån de ersättningsrättsliga reglerna görs någon ansvarig för den handling, som orsakat skadan och någon annan ges rätt till ersätt-ning.

PSPB14, Kurs 4, Juridik för psykologer, 5 högskolepoäng Kurslitteratur Beslutad av ledningsgruppen för psykologprogrammet 2015-05-20; justerad 2019-09-11. En rättssociologisk studie av lagstiftningens krav, utredningarnas argumentationer och konsekvenser för den enskilde. Lund: Studentlitteratur. Ca 100 s.

Dessa kompletterar varandra genom att de ställer olika frågor till rättsordningen. Den rättsdogmatiska delen beskriver lagens innehåll utifrån aktu-ell lagtext och lagförarbeten. Den rättssociologiska bygger på intervjuer med sex Det traditionella för juristuppsatser är att man jobbar enligt ”traditionell rättsdogmatisk metod”, dvs man undersöker någon viss juridisk fråga inifrån systemet, dvs man håller sig till de regler vilka källor man kan åberopa, etablerade tolkningsmetoder m.m., och man gör det i syfte att ta reda på vad gällande rätt är (inte vad den borde vara). Denna bok ger en introduktion till juridisk metod, lagstiftningens systematik, olika typer av normer och hur statens, landstingens och kommunernas verksamheter styrs. Juridisk metodbok - för socialarbetare och andra offentliganställda riktar sig till studenter som läser utbildningar med juridiska inslag och yrkesgrupper som tillämpar rättsregler men som för den sakens skull varken ska bli eller är jurister. 2008-01-01 tuella frågan om metoder i juridik och rättsvetenskap. Redan här bör påpekas att jag gör en skillnad mellan juridik (praktisk juridisk kunskap) och rätts-vetenskap (akademisk juridisk kunskap).

en rättssociologisk forskningsstrategi tillämpad på SvJT 2004 Rättsvetenskapliga perspektiv 107 rättsdogmatik som ämnesområde och de nya formerna för rättsveten skap är emellertid långt ifrån klart och nya tankar om indelningen av rättsvetenskapens huvudområden har framförts. 13 Problematiskt är slutligen det faktum att olika företrädare för rätts vetenskapen, men också olika avnämare såsom rättstillämpare och lagstiftare Material och metod 2.1 Material med urval 2.2 Rättsvetenskaplig metod 2.2.1 Rättsdogmatisk metod 2.2.2 Rättssociologisk metod 2.3 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 2.4 Etiska överväganden 3. Teoretiska utgångspunkter 3.1 Könsteori 3.2 Rättssociologisk teori 4. Metod och material Vi kommer i detta kapitel redogöra för de metoder vi använt oss av samt beskriva hur vi gått tillväga under processens gång. 5.1 Inledandet av arbetet med uppsatsen Då vi skulle inleda arbetet med vår c-uppsats kontaktade vi den ideella föreningen Utnyttjad.se. Detta på grund av att de lämnat in ett uppdrag till