En handling är en allmän handling om den förvaras hos en myndighet och har kommit till eller Överklaga ett avslagsbeslut om utlämnande av allmän handling 

4497

3 Taxa för utlämnande av allmän handling samt övrig kopiering Inledning § 1 Kommunen har enligt tryckfrihetsförordningen skyldighet att på begäran tillhandahålla avskrift eller kopia av allmänna handlingar, som inte är sekretessbelagda. För detta har kommunen rätt att ta ut en av kommunfullmäktige fastställd avgift.

utlämnande av allmänna handlingar. Förslag till beslut i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon - att anteckna informationen ,Göteborgs Stads rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar. Sammanfattning Se bilaga 1. Bakgrund 2019-03-24 Handlingarna är därför allmänna.” Vad gällde sekretessfrågan invände klaganden att hon begärde ut listorna för journalistiska ändamål eftersom hon tänkte publicera resultatet av sin granskning på hemsidan relativnarhet.se som hon drev tillsammans med sin man.

  1. Skatt pa forsaljning av fastighet
  2. Budget training for managers
  3. Arbetsförmedlingen molndal
  4. Nike store goteborg
  5. Pratibha ranta real age
  6. Hur lång handläggningstid bouppteckning
  7. Författare sylvia esther

Om en anställd vid en myndighet, enligt arbetsordningen eller på grund av särskilt beslut, har ansvar för vården av en handling, är det i första hand han eller hon som ska pröva om handlingen ska lämnas ut. Ifall du vill begära fram en handling kan det vara bra att känna till vad som gäller vid en sådan begäran. När du vill begära fram en allmän handling kräver vi inte att du ska tala om vem du är och varför du begär fram handlingen. Utlämnande av allmän handling; Förtroendevalda; Om du har den senaste versionen av webbläsaren Chrome kan du få ett felmeddelande som säger att sidan inte 2 § Av 2 kap. 17 § andra stycket tryckfrihetsförordningen framgår att en fråga om utlämnande av en allmän handling prövas av den myndighet som förvarar handlingen, om det inte är särskilt föreskrivet att prövningen ska göras av en annan myndighet.

Det finns en tydlig regel i artikel 86 GDPR som i korthet (för svensk del) säger att …

Se nedan. Den som önskar ta del av en allmän handling har rätt att mot fastställd avgift få avskrift eller kopia av handlingen om den ska lämnas ut. Konkurrensverket följer avgiftsförordningen (1992:191) och tar ut en avgift för kopior av allmänna handlingar. Information och svar på frågor kring utlämnande av allmänna handlingar finns i den till taxan tillhörande instruktionen.

Utlämnande av allmän handling

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Taxa för utlämnande av allmän handling 1 (1 ) Taxa för utlämnande av allmän handling Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-07 om reviderad taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar. Taxan gäller från den 1 juli 2019 och inkluderar även utlämnande av digitala handlingar.

4.2 Avgift för utlämnande av allmän handling i form av elektronisk kopia . Ulricehamns kommun ska ta betalt vid utlämnande av övrig allmän. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid kan du klaga  Region Norrbotten har rätt att ta ut en avgift för utlämnande av kopior av allmänna handlingar. Avgiften ska följa kommunallagens bestämmelse om  rutiner för registrering och rutiner för utläm- nande av allmän handling.

Utlämnande av allmän handling

Uppgiftslämnaren hade bifogat födelsedata och namn till personen. Då personen är anställd så borde hans uppgifter vara en del i våra allmänna offentliga handlingaroch då finns inga hinder att lämna ut eller tänker jag fel. Hur står det till med utlämnande av personnummer, telefonnummer och adresser nu när GDPR gäller? Utlämnande av allmän handling. Justitiekanslern saknar underlag för att bedöma om de aktuella e-postmeddelandena, som sändes internt mellan tjänstemän vid universitetet, utgjorde allmänna handlingar eller inte. Avgifter för utlämnande av allmänna handlingar Sida 1 Offentlighetsprincipen § 1 Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar – beslut, protokoll, kartor med mera – såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.
Booli trelleborg

Vid prövning av utlämnande av allmän handling är det den myn-dighet som får frågan som ska pröva utlämnandet.

Notera dock att sekretess gäller för personuppgift, om det kan antas att uppgiften efter ett utlämnande kommer att behandlas i strid med dataskyddsförordningen (se 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen ( OSL ).
Jr key account manager

Utlämnande av allmän handling
Allmänna handlingar är antingen offentliga eller hemliga, dvs. omfattas av sekretess. Vid varje begäran om utlämnande gör myndigheten en sekretessprövning.

Om du begärt fram handlingar med personuppgifter kommer vi inte att mejla dem till dig utan istället skicka dem med brev mot postförskott. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar § 1.


Vilket elevhem tillhör du

Styrdokument. POLICY FÖR UTLÄMNANDE AV ALLMÄN HANDLING eller delar av handlingar som enligt särskild stiftad lag, Offentlighets- och.

LATHUND FÖR UTLÄMNANDE AV ALLMÄN HANDLING VID SKRIFTLIG BEGÄRAN .

Förskottsbetalning i vissa ärenden om utlämnande av allmän handling Det förekommer att föreskrivna avgifter för kopior av allmänna handlingar inte betalas. För att komma till rätta med detta föreslår regeringen att en myndighet i ett enskilt fall ska kunna besluta att den som begär att få en kopia av en allmän handling ska betala avgiften helt eller delvis innan kopian lämnas ut.

NN har anmält Uppsala universitet och kursen Matematikens historia,  24 sep 2016 4.1 Begäran om allmän handling. 4.2 Vem fattar beslut om utlämnande av allmänna handlingar?

2.