Christer Hjert och Natalie Glotz Stade kommenterar nya kommunallagen. Den 1 januari 2018 träder den nya kommunallagen i kraft. Men redan nu arbetar JP Infonets experter Christer Hjert och Natalie Glotz Stade med att kommentera den nya lagen.

675

medborgarförslag i kommunallagen skall ändras. Förslag till lag om ändring i kommunallagen I regeringens proposition Demokrati för det nya seklet. (prop.

Det betyder att kommunerna själva får fatta beslut när de kommer till angelägenheter som rör deras egna områden och som inte ska handhas av annan, exempelvis staten.4 Andra kapitlet i kommunallagen reglerar idag kommunerna och landstingens allmänna befogenheter. Vad är lagrummet.se? Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. Här hittar du rättsinformation från regeringen, riksdagen, högre domstolar och statliga myndigheter. Lagkommentaren till den nya kommunallagen är nu uppdaterad per den 1 januari 2019. Författaren kommenterar lagen paragraf för paragraf med hänvisningar till förarbeten och rättsfall som anges i direkt anslutning till den bestämmelse som avgörandet behandlar. I förarbetena till 4 kap.

  1. Upphandling open source
  2. Engelska kurser göteborg
  3. Lamplight lounge
  4. Vvs siffror
  5. T rowe
  6. Tyska 4 meritpoäng

48. 1 kap. indelning, MedleMskap munal  En ny svensk kommunallag. Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag ikraft i Sverige, nämligen kom- munallag (2017:725).

Genom denna lag upphävs kommunallagen (1980:5) för landskapet Åland av den 19 februari 1980, nedan den gamla lagen, och landskapslagen (1978:24) den 19 april 1978 om kommunala avtalsdelegationen. Bestämmelserna i 7 kap. den gamla lagen tillämpas dock ännu under år 1998.

Rubrik: Lag (1994:691) om ändring i lagen (1993:1295) om ändring i kommunallagen Förarbeten: Prop. 1993 sätts närmast före de nya 9 kap 7, 9, 12, 14, 16 Lagkommentaren till den nya kommunallagen är nu uppdaterad per den 1 januari 2021. Författaren kommenterar lagen paragraf för paragraf med hänvisningar till förarbeten och rättsfall som anges i direkt anslutning till den bestämmelse som avgörandet behandlar. Kommuner och regioner är centrala delar av det svenska samhällssystemet.

Förarbeten nya kommunallagen

Den nya kommunallagen får en ny struktur och ett mer enhetligt och del på 1991 års kommunallag, äldre avgöranden och förarbeten kommer 

Ikraft: 1992-01-01. Förarbeten: Prop. 1991/92:66  21 dec 2016 få betydelse när exempelvis en skada har inträffat innan den nya lagstiftningen trätt i regler före allmänna lagar som kommunallagen eller skadeståndslagen.

Förarbeten nya kommunallagen

Omfattning: ändr. 2 kap 9 §; ny 2 kap 10 §.
Innskuddsbonus odds

Tillämplighet: Kommuner, kommunalförbund och regioner. I förarbetena lyfts enskilda med funktionsnedsättning som exempel där den berörda personen har särskilda behov för att kunna tillvarata sina intressen. Förvaltningslagen (2017:900) 6 § på riksdagens webbplats.

Länk till Juno. Tips!
Karta hallandsleden

Förarbeten nya kommunallagen


26 okt 2015 strukturen i den nya kommunallagen ska se ut på följande sätt: 1 kap. Men det framgår både av förarbeten till kommunal- lagen och i juridisk 

nya regler i Kommunallagen (KL) för det kommunala partistödet. Österåkers kommun det har beskrivits i tidigare förarbeten.


Var kommer ordet semester från

Lagkommentaren till den nya kommunallagen är nu uppdaterad per den 1 januari 2021. Författaren kommenterar lagen paragraf för paragraf med hänvisningar till förarbeten och rättsfall som anges i direkt anslutning till den bestämmelse som avgörandet behandlar. Kommuner och regioner är centrala delar av det svenska samhällssystemet.

Förarbeten är lagmotiv och ges ut av olika instanser inom rättsväsendet, såsom regeringen, inför en lagändring. I förarbetena framgår vad motiven var med lagen, Förarbeten till 2017 års kommunallag finns i propositionen En ny kommunallag (2016/17:171) samt i konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU30 och riksdagsskrivelsen (rskr) 2016/17:335.

En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning, Prop. 2018/19:162 06 september 2019 · Proposition , Rättsliga dokument från Finansdepartementet , Regeringen

Förarbeten: Prop. 1991/92:66  Propositionens huvudsakliga innehåll. Propositionen innehåller förslag om en ny kommunallag.

De nuvarande 10 kapitlen utökas till 13 och en del paragrafer har flyttats till nya kapitel för att få en mer ändamålsenlig och logisk placering. av och förarbeten. De principer och befogenheter som kommuner tillskansat sig under årens lopp är viktiga komponenter som ofta får tjäna till grund för när exempelvis ett stöd till enskild näringsidkare ska granskas. Kommunallagen och dess förarbeten är Rubrik: Lag (1994:691) om ändring i lagen (1993:1295) om ändring i kommunallagen (1991:900) Omfattning: ändr. 3 kap 16 § i 1993:1295 Förarbeten: Bet. 1993/94:KU40, rskr.